Search
Close this search box.

Правни напомени

Сопственички права

Содржините на оваа интернет-страница се сопственост на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ и истите се заштитени со авторскиправа, заштитни знаци и ознаки на услуги, патенти и други сопственички права. Не е дозволено копирање, репродукција,модифицирање, пренесување, дистрибуирање или користење на податоците и информациите објавени наинтернет-страницата, како и други изведби на содржините, без претходно писмено одобрение од Фондацијата.

Секој неовластен влез, нарушување, измена или злоупотреба на интернет-страницата на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ инејзините содржини е казниво согласно Кривичниот законик на Република Северна Македонија.

Услови за користење

Податоците и информациите објавени на оваа интернет-страница се од информативен карактер и се сметаат за точни вовремето на нивното објавување. Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ го задржува правото во секое време да изврши ревидирање,дополнување или измена на податоците и информациите, во целост или делумно, со цел обезбедување континуираноажурирање на интернет-страницата.

Секој што е заинтересиран за активностите на фондацијата претставени, односно објавени на овааинтернет-страница, може слободно  да ја контактира Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ за добивање понатамошниинформации. Во случај на различни јазични верзии на информации објавени на интернет-страницата, преовладуваатинформациите и податоците објавени на македонската верзија на интернет-страницата.

Исклучување од одговорност

Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ не презема одговорност за евентуални загуби или штети кои би можеле да настанат припосета и користење на податоците и информациите од интернет- страницата, како што се губење информација, штета науслуга, софтвер и слично.

Поврзаните локации не се во надлежност ниту се под контрола на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ и затоа Фондацијата сеиззема од одговорноста за содржините на која било поврзана локација или која било измена или ажурирање на истата.Вклучувањето на кој било линк/врска не повлекува и поддршка на таквите локации од страна на Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ.