Search
Close this search box.

DONOR RELATIONS OFFICER

ВОВЕД

Фондацијата Ѓорѓи Марјановиќ има потреба од Donor Relations Officer кој ќе ја има клучната улога во поддршката на нашата мисија преку обезбедување финансиски ресурси и градење силни односи со донаторите. Ваша примарна одговорност ќе биде планирање и реализирање иницијативи за прибирање финансиски средства кои се усогласени со нашите организациски цели.

 

 

ОДГОВОРНОСТИ:

1. Развивање и спроведување стратегии за прибирање средства:

 • Тесна соработка со тимот за собирање средства и раководството во развој на сеопфатни стратегии и планови за прибирање финансиски средства.
 • Идентификување и истражување потенцијалните извори на финансирање, вклучително и индивидуални донатори, корпоративни спонзори, фондации и владини грантови.
 • Креирање и спроведување ефективни кампањи и иницијативи за прибирање финансиски средства, користејќи различни канали како што се e-пошта, телефон, Zoom.

2. Одгледување и управување со односи со донатори:

 • Негување односи со постојните и потенцијалните донатори, градејќи силни врски и чувајќи ја нивната поддршка.
 • Вклучување на донаторите преку персонализирана комуникација, состаноци, настани и други соодветни точки на контакт.
 • Одржување записи од интеракциите со донаторите.

3. Настани и кампањи за прибирање средства:

 • Планирање, координирање и изведување настани за собирање средства.
 • Соработување со интерен тим и надворешни партнери при реализација на добротворни настани, логистика и ангажман на учесници.
 • Користење социјални медиуми за промоција на кампањите за прибирање финансиски средства.

4. Управување со донатори:

 • Спроведување ефективни стратегии за управување со донатори за да се обезбеди задржување на донаторите и долгорочен ангажман.
 • Навремено и соодветно признавање и препознавање на придонесите на донаторите, вклучувајќи подготовка на благодарници и персонализирани писма за благодарност.

5. Следење, известување и евалуација:

 • Следење и анализирање на напредокот, целите и резултатите при прибирање средства користејќи релевантни метрики.
 • Подготвување редовни извештаи за активностите за собирање средства, достигнувања, предизвици и препораки за подобрување.

 

БАРАЊА:

 • Одлични писмени и вербални комуникациски вештини.
 • Силни вештини за градење односи и интерперсонални, со способност за поврзување со донатори и одржување долгорочни односи.
 • Солидни организациски вештини, вклучително и способност за управување со повеќе приоритети, исполнување на роковите и обрнување внимание на деталите.
 • Разбирање на етичките принципи за прибирање финансиски средства, прописите за приватност на донаторите и најдобрите практики во индустријата.
 • Страст за визијата на нашата организација и способност ефективно да им се пренесе нејзината важност на донаторите.

ПРИЈАВУВАЊЕ:

Вашето CV и мотивациско писмо испратете ги на contact@fgm.org.mk, subject: Donor Relations Officer